Dokumentai


Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos organizacinė struktūra

 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos nuostatai

 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 2017 – 2020 metų strateginis veiklos planas

 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 2017-2019 metų ugdymo planai

 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 2019 metų veiklos planas

 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos veiklos tobulinimo planas 2018-2020 metams

 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos darbo tvarkos taisyklės

 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarkos aprašo tvirtinimo

 


Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas


Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos darbuotojų darbo krūvio sandara


Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai


Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas


Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokytojų pareigybių aprašymai


Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašasKlaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos turto ir lėšų naudojimo tvarka


Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas


Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas


Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas


Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas

 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos vadovėlių priėmimo ir išdavimo tvarkos aprašas

 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos muzikos instrumentų išdavimo ir grąžinimo tvarkos aprašas


Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokinių išvykų, ekskursijų, turistinių žygių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

 

Koncertinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

 


Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo konservatorijoje tvarkos aprašas

 

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas


Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas


Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokinių pamokų nelankymo prevencijos tvarkos aprašas


Mokinių skatinimo, drausminimo bei priemonių poveikio taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas

 

Konservatorijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

 

Mokinių elgesio taisyklės

 

Etikos kodeksas

 


Mokymo sutartis pagrindiniam ugdymui

 

Mokymo sutartis viduriniam ugdymui


Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių aprašas

 

Mokytojo keitimo tvarkos aprašas

 

Paieška

Informacija

Konservatorija - gimnazijos tipo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą.Skirkite konservatorijai
2% GPMArtimiausi renginiai

Gegužės 16 d., 16.00 val.
LMTA Klaipėdos fakulteto salėje, (Donelaičio g. 4)
III vaikų ir jaunimo festivalio "Muzika kviečia kiekvieną"
dalyvių koncertas


Projektai


Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45

2. 9.00 – 9.45

3. 9.55 – 10.40

4. 10.50 – 11.35

5. 11.55 – 12.40

6. 13.00 – 13.45

7. 13.55 – 14.40

8. 14.50 – 15.35

9. 15.45 – 16.30

10. 16.40 – 17.25

11. 17.35 – 18.20

12. 18.30 – 19.15