Metodinės grupės

BENDROJO UGDYMO (metodinės grupės pirmininkė Jūratė Šilinienė) metodinė grupė kasmet pasipildo naujais specialistais. Šiuo metu dirbantys mokytojai: mokytoja ekspertė Vilma Norvaišienė; mokytojai metodininkai – Elena Jasienė, Audrius Stonkus, Jūratė Šilinienė, Vytautas Staugas, Žydra Šmitienė, Rita Timirgalinienė; vyr. mokytojai – Asta Andulaitienė, Milda Leonienė, Rima Markevičiūtė, Svetlana Rimševičienė, Gabija Taraškevičiūtė, Tomas Stropus, Inga Stonkuvienė, Indrė Venskuvienė; mokytojos – Gražina Olcvikienė, Gitana Motiejaitienė.

Metodinės grupės mokytojai, turintys ne tik ilgametės patirties, bet ir aukštą pedagoginę kvalifikaciją, ruošia mokinius brandos egzaminams. Kasmet dalyvaujama respublikiniuose renginiuose: Konstitucijos, Europos egzaminuose, Antikos žinių olimpiadoje, Jaunųjų vertėjų konkurse, įvairių dalykų „Kengūros“ konkursuose. Rengiama Europos kalbų diena, stalo teniso, krepšinio varžybos. Jau beveik 10 metų projektų vadovės J. Šilinienės vadovaujami konservatorijos mokiniai ir mokytojai dalyvauja tarptautiniuose kalbiniuose – kultūriniuose mainų projektuose (su Ispanijos, Vokietijos, Italijos mokyklomis). Projektinė veikla vienija bendruomenės narius, motyvuoja mokytis užsienio kalbų. Ne kartą mokyklos dalyvavimas projektuose skelbtas ne tik miesto, bet ir respublikinėje bei kitų šalių spaudoje.

MUZIKOS TEORIJOS metodinėje grupėje (metodinės grupės pirmininkė Olga Lebedeva), dirba mokytoja ekspertė Laima Sugintienė; mokytojos metodininkės – Rita Juškienė, Dalia Navikienė; vyr. mokytoja Loreta Narvilaitė; mokytojai – Olga Lebedeva, Agnė Janušaitė bei Haroldas Šlikas.

Be tiesioginio pedagoginio darbo jie yra nepakeičiami koncertų, įvairioms progoms skirtų renginių vedėjai, jų dėka ne tik Klaipėdos, bet ir respublikos dienraščių skaitytojai sužino konservatorijos gyvenimo aktualijas. Mokytojai jau antrą dešimtmetį rengia seminarus Žemaitijos vaikų muzikos ir meno mokyklų mokytojams bei olimpiadas jų mokiniams. Dalis jų vėliau pasirenka mokytis konservatorijoje. Dar viena skyriaus tradicija ¬ yra koncertinės – edukacinės išvykos su mokiniais. Lankytasi LNOBT, Kauno muzikiniame teatre, M.K. Čiurlionio muziejuje, mokyklos įkūrėjo S. Šimkaus gimtinėje Seredžiuje. Didžiulį pasisekimą turėjo kartu su lietuvių kalbos mokytojais organizuotas Kalėdinės dainos konkursas, viktorina „Šimkiečių ringas“ ir kt. Mokytoja L. Sugintienė jau keleri metai organizuoja „Muzikologinių pašnekesių“ ciklą, kuriame mokiniai kalba apie žanrus, juos iliustruoja, gilinasi į atskirų specialybių istoriją bei specifiką, mokosi liaudies dainų. Ciklas jau peržengė konservatorijos sienas, savo atradimais mokiniai dalijosi J.Karoso ir J. Kačinsko muzikos mokyklose. Tradicija tampa jau dešimtmetį organizuojamos mokinių išvykos į Pašto bokštą susipažinti su Klaipėdos karilionu. Taip pat rengiami susitikimai su žymiais Lietuvos atlikėjais. Skyriaus mokytojų parengti mokiniai nuolat tampa Respublikinių solfedžio konkursų laureatais..

FORTEPIJONO metodinėje grupėje (pirmininkė Virginija Ruzgienė) dirba mokytojos ekspertės – Jūratė Liutkienė, Virginija Ruzgienė, Biruta Vaišienė; mokytojos metodininkės – Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė, Živilė Čapienė. Metodinės grupės veikla yra labai aktyvi. Suorganizuota ir pravesta 11 Respublikinių jaunųjų pianistų konkursų, skirtų įžymių kompozitorių sukaktims paminėti. Taip pat – 19 Respublikinių ir Nacionalinių Balio Dvariono jaunųjų pianistų konkursų zoninių etapų Klaipėdos regione bei 23 Žemaitijos muzikos ir meno mokyklų bei Stasio Šimkaus konservatorijos fortepijono mokytojų konferencijos, seminarai – praktikumai. Mokytojai ir mokiniai kasmet dalyvauja Lietuvos fortepijono pedagogų asociacijos ( LFPA ) konferencijose, aukšto meistriškumo atvirose pamokose bei pedagogų koncertuose. Mokiniai yra daugelio tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatai, aktyviai dalyvauja konservatorijos koncertinėje ir projektinėje veikloje, o baigę konservatoriją studijas tęsia Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

BENDROJO FORTEPIJONO (metodinės grupės pirmininkė Biruta Vaišienė) mokytojai visus konservatorijos mokinius moko skambinti fortepijonu arba, garbiojo I. Prielgausko žodžiais tariant, siekia, kad būsimasis muzikas „jaunais pirštukais bėgiotų po visą klaviatūrą“. Gausiame šio skyriaus mokytojų būryje dirba: mokytojos ekspertės – Jūratė Liutkienė, Virginija Ruzgienė, Biruta Vaišienė; mokytojos metodininkės – Živilė Čapienė, Danutė Černiauskaitė, Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė, vyr. mokytojos – Violeta Bastakienė, Ilona Benetienė, Audronė Sabūnienė, mokytoja Gaivilė Simaitytė. Gražia tradicija tapo kasmetinis kalėdinis bendrojo fortepijono ir sceninės raiškos mokinių koncertas, ketvirtokų atsisveikinimo koncertas mokyklos salėje. Bendrojo fortepijono skyriaus veikla „išėjo“ už konservatorijos ribų: kelinti metai organizuojama konservatorijos ir miesto muzikos ugdymo mokyklų bendrojo fortepijono mokytojų metodinė diena, Respublikinis konkursas „Jūros eskizai“. Kasmet vykdomas tarpmokyklinis projektas „Pažinimo raktai“ (edukaciniai koncertai Klaipėdos miesto ir apskrities progimnazijose).

Gražia tradicija tapo kasmetinis kalėdinis bendrojo fortepijono mokinių koncertas, kelinti metai organizuojamas lietuviškos pjesės konkursas, kur norintys koncertuoti vaikai gali pasirodyti scenoje. bendrojo fortepijono skyriaus veikla ,,išėjo“ už mokyklos ribų:  jau ketvirtus metus vyksta S. Šimkaus konservatorijos  ir Klaipėdos miesto mokyklų su muzikiniu ugdymu bendrojo fortepijono mokinių koncertai, tarpmokyklinis projektas ,,Pažinimo raktai“.

LIAUDIES INSTRUMENTŲ metodinėje grupėje (pirmininkė Marina Logutenkova) dirba mokytojai metodininkai Marina Logutenkova bei Vida ir Vytautas Zeleniai, kurie moko savo mokinius groti lietuvių liaudies instrumentais ir akordeonu. Akordeonininkai sėkmingai dalyvauja ir grįžta su laurais iš respublikinių ir tarptautinių konkursų. Liaudies instrumentų orkestras kiekvienais metais atstovauja konservatorijai moksleivių dainų šventėse Vilniuje.

Mokytojai ne tik nuolat rengia seminarus ir festivalius, praveda Žemaitijos ir Klaipėdos krašto jaunųjų atlikėjų konkursus, bet ir patys koncertuoja. 2011 m. mokytojai Vida ir Vytautas Zeleniai dalyvavo Australijos lietuvių dainų ir šokių šventėje. Grojo solo ir su liaudiškos muzikos ansambliu ,,Pamarys“ koncertavo Sidnėjuje, Kamberoje, Melburne (Australija). Mokytoja Marina Logutenkova koncertuoja su instrumentiniu ansambliu „Infotango”. Dauguma skyriaus absolventų  pasirenka tolimesnį muziko kelią ir studijuoja aukštosiose mokyklose.

 

STYGINIŲ INSTRUMENTŲ metodinėje grupėje (pirmininkė Skaistė Čilinskaitė) mokinius groti smuiku, violončele, gitara moko mokytojai: mokytoja metodininkė Skaistė Čilinskaitė, vyr. mokytojas Eugenijus Jonavičius; mokytojai – Auksė Kaziukaitienė, Aidas Strimaitis, Mindaugas bačkus, Romas Grigaitis. Skyriaus mokiniai ir mokytojai – tarptautinių (A. Dombrovskio stygininkų konkurso Rygoje, A. Glazunovo smuikininkų konkurso Paryžiuje, Tarptautinio A. Dvoržako kamerinių ansamblių konkurso, konkurso „XX amžiaus muzika“) ir Nacionalinių Balio Dvariono konkursų bei Respublikinių Raimondo Katiliaus jaunųjų atlikėjų konkursų laureatai ir diplomantai. Skyrius rengia kasmetinius Žemaitijos regiono stygininkų seminarus-praktikumus, organizuoja Romualdo Žaldoko stygininkų konkursus, Nacionalinių Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkursų zoninius etapus, Tarptautinio jaunųjų menininkų seminaro „Gintarinė svetainė“ koncertus. Skyriaus iniciatyva 1998 m. vykusios konferencijos metu buvo įkurta Klaipėdos apskrities mokytojų-stygininkų asociacija.

PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ metodinėje grupėje (pirmininkas Zenonas Šimkus) mokiniai mokosi fleitos, klarneto, saksofono, valtornos, trimito, trombono, tūbos ir mušamųjų instrumentų klasėse. Šis skyrius, kaip ir Stasio Šimkaus laikais, yra vienas gausiausių, jame dirba mokytojai ekspertai – Jurgis Barakauskas, Virgilijus Nemaniūnas; mokytojai metodininkai – Antanas Milerius, Bronislovas Montvidas, Rolandas Vizgaudis; vyr. mokytojai – Zenonas Šemeta, Algirdas Ulteravičius; mokytojai – Sigitas Petrulis, Zenonas Šimkus.

Respublikiniuose konkursuose jų auklėtiniai nuolat užima prizines vietas. Aukšti įvertinimai ir tarptautiniuose konkursuose: E. Medinio jaunųjų muzikų Rujenoje (Latvija), J. Taločkos perkusininkų Ukmergėje, K. Izarto ,,Jaunasis virtuozas“ Rygoje. Daugelis absolventų sėkmingai studijuoja aukštosiose mokyklose Lietuvoje bei užsienyje. Tęsdami senąsias tradicijas, mokiniai išradingi naujomis idėjomis, kūrybiniais sumanymais, aktyvūs koncertinėje veikloje.

Metodinės grupės mokytojai kas antri metai organizuoja ir praveda Respublikinio Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkurso Klaipėdos regiono atrankos turus, rengia seminarus-praktikumus, veda atviras meistriškumo pamokas Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų mokytojams ir mokiniams. Mokytojai ekspertai Virgilijus Nemaniūnas, Jurgis Barakauskas dalyvauja įvairių konkursų: respublikinio konkurso „Jūros fanfaros“, tarptautinio ansamblių konkurso ,,Pavasario trimitai“, respublikinio J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkurso finalinio turo vertinimo komisijų darbe. Mokytojai glaudžiai bendradarbiauja su miesto kolektyvais: Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro ir Lietuvos karinių jūrų pajėgų orkestrais, Brass kvintetu ir rengia koncertines programas.

DAINAVIMO IR CHORO DIRIGAVIMO metodinėje grupėje (pirmininkė Rima Ramonienė) dirba mokytojos ekspertės Rūta Agafonovienė, Rima Ramonienė, Giedrė Zeicaitė, mokytojas metodininkas, buvęs ilgametis metodinės grupės pirmininkas, Vytautas Kliukinskas, mokytoja metodininkė Jolanta Vyšniauskienė, vyresnioji mokytoja Valerija Balsytė. Net trys pedagogės – buvusios šimkiukės. Kūrybingumo ir meistriškumo nestokojantys pedagogai vokalo paslapčių moko 31 mokinį. Kasmet vis daugiau kitų specialybių mokinių pareiškia norą susipažinti su balso ugdymo paslaptimis. Mokytojų padedami, skyriaus mokiniai kasmet dalyvauja, ir ne vienas laurus nuskina, vietiniuose, respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose. Už pasiekimus tarptautiniuose konkursuose Steponas Zonys ir Monika Junkarytė bei jų pedagogai Vytautas Kliukinskas ir Rima Ramonienė buvo pagerbti Lietuvos Respublikos Prezidentės. Nemažas būrys buvusių mokyklos mokinių pasirinko dainininko kelią ir savo balsais džiugina muzikos mylėtojus įvairiose pasaulio šalyse. Dainavimo metodinės grupės pedagogai nuolat organizuoja seminarus Vakarų regiono muzikos ir meno mokyklų mokytojams; patys veda ir kviečia žinomus atlikėjus vesti atviras meistriškumo pamokas: A. Petroni, V. Scher – Vokietija, S. Hallak –Šveicarija, Pei-Wen Chen – JAV, L. Jonutytė, S. Stonytė – Vilnius ir kt.; rengia festivalius („M. K. Oginskio kūrybos perlai“, „Mano mėgstamiausias kūrinys“, „Skambančios versmės“ ir kt.) su įvairias socialiniais partneriais; noriai dalinasi gerąja patirtimi su muzikos ir meno mokyklų pedagogais. Skyriaus mokytojai ne tik ugdo jaunuosius dainininkus, bet ir patys aktyviai koncertuoja.

 

DŽIAZO IR POPULIARIOSIOS MUZIKOS metodinė grupė - jauniausia konservatorijoje. Čia savo meistriškumo paslaptimis su mokiniais dalijasi dainavimo mokytojos Raimonda Vaičiūtė, Livija Trakumienė bei gitaristas Eugenijus Jonavičius, mokytoja metodininkė Aušra Butkevičienė. Šio skyriaus mokiniai sėkmingai debiutavo pirmajame festivalyje Jaunimo džiazo maratonas – 2011, ne kartą pasirodė Pilies džiazo festivaliuose.

Paieška

Informacija

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija - gimnazijos tipo konservatorija


Projektai


Fonoteka, Biblioteka