FORTEPIJONO metodinėje grupėje (pirmininkė Virginija Ruzgienė) dirba mokytojos ekspertės: Jūratė Liutkienė, Virginija Ruzgienė, Biruta Vaišienė; mokytoja metodininkė Živilė Čapienė. Metodinės grupės veikla yra labai aktyvi. Suorganizuota ir pravesta 12 Respublikinių jaunųjų pianistų konkursų, skirtų įžymių kompozitorių sukaktims paminėti. Taip pat – 20 Respublikinių ir Nacionalinių Balio Dvariono jaunųjų pianistų konkursų zoninių etapų Klaipėdos regione bei 25 Žemaitijos muzikos ir meno mokyklų bei Stasio Šimkaus konservatorijos fortepijono mokytojų konferencijos, seminarai-praktikumai. Mokytojai ir mokiniai kasmet dalyvauja Lietuvos fortepijono pedagogų asociacijos (LFPA) konferencijose, aukšto meistriškumo atvirose pamokose bei pedagogų koncertuose. Mokiniai yra daugelio tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatai, aktyviai dalyvauja konservatorijos koncertinėje ir projektinėje veikloje, o baigę konservatoriją studijas tęsia Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. 


STYGINIŲ INSTRUMENTŲ metodinėje grupėje mokinius groti smuiku, violončele, arfa, gitara moko mokytojai: mokytojos metodininkės Skaistė Čilinskaitė, Kristina Kupšienė; vyr. mokytojai Eugenijus Jonavičius, Mindaugas Bačkus; mokytojai – Auksė Kaziukaitienė, Aidas Strimaitis, Dainius Žilinskas, Joana Daunytė. Skyriaus mokiniai ir mokytojai – tarptautinių (A. Dombrovskio stygininkų konkurso Rygoje, A. Glazunovo smuikininkų konkurso Paryžiuje, Tarptautinio A. Dvoržako kamerinių ansamblių konkurso, konkurso „XX amžiaus muzika“) ir Nacionalinių Balio Dvariono konkursų bei Respublikinių Raimondo Katiliaus jaunųjų atlikėjų konkursų laureatai ir diplomantai. Skyrius rengia kasmetinius Žemaitijos regiono stygininkų seminarus-praktikumus, organizuoja Romualdo Žaldoko stygininkų konkursus, Nacionalinių Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkursų zoninius etapus, Tarptautinio jaunųjų menininkų seminaro „Gintarinė svetainė“ koncertus. Skyriaus iniciatyva 1998 m. vykusios konferencijos metu buvo įkurta Klaipėdos apskrities mokytojų-stygininkų asociacija.


PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ metodinėje grupėje (pirmininkas Zenonas Šimkus) mokiniai mokosi fleitos, klarneto, saksofono, valtornos, trimito, trombono, tūbos ir mušamųjų instrumentų klasėse. Šis skyrius, kaip ir Stasio Šimkaus laikais, yra vienas gausiausių, jame dirba mokytojas ekspertas Jurgis Barakauskas; mokytojai metodininkai – Bronislovas Montvidas, Zenonas Šimkus, Večeslav Krasnopiorov, Rolandas Vizgaudis; vyr. mokytojai – Rimantas Giedraitis, Algirdas Ulteravičius; mokytojas Egidijus Miknius. Respublikiniuose konkursuose jų auklėtiniai nuolat užima prizines vietas. Aukšti įvertinimai ir tarptautiniuose konkursuose: E. Medinio jaunųjų muzikų Rujenoje (Latvija), J. Taločkos perkusininkų Ukmergėje, K. Izarto ,,Jaunasis virtuozas“ Rygoje. Daugelis absolventų sėkmingai studijuoja aukštosiose mokyklose Lietuvoje bei užsienyje. Tęsdami senąsias tradicijas, mokiniai išradingi naujomis idėjomis, kūrybiniais sumanymais, aktyvūs koncertinėje veikloje.

Metodinės grupės mokytojai kas antri metai organizuoja ir praveda Respublikinio Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkurso Klaipėdos regiono atrankos turus, rengia seminarus-praktikumus, veda atviras meistriškumo pamokas Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų mokytojams ir mokiniams. Mokytojai glaudžiai bendradarbiauja su miesto kolektyvais: Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro ir Lietuvos karinių jūrų pajėgų orkestrais, Brass kvintetu – ir rengia koncertines programas.


LIAUDIES INSTRUMENTŲ IR AKORDEONO metodinėje grupėje (pirmininkė Marina Logutenkova) šiuo metu sukauptas žinias ir patirtį savo mokiniams perduoda trys mokytojai metodininkai: Marina Logutenkova, Vida Zelenienė ir Vytautas Zelenis.

Mokytojai ne tik skaito metodinius pranešimus miesto ir respublikos pedagogų konferencijose, bet ir patys koncertuoja. Dalyvauja įvairuose projektuose, rengia kvalifikacijos tobulinimo programas, seminarus- praktikumus, meistriškumo pamokas respublikos ir Žemaitijos regiono muzikos bei meno mokyklų mokytojams bei jas įgyvendina. Pedagogai yra nuolatiniai miesto, respublikinių ir tarptautinių konkursų komisijų nariai.

Metodinės grupės mokiniai aktyviai dalyvauja koncertinėje veikloje, festivaliuose, tarptautiniuose (Italija, Lenkija, Čekija) ir respublikiniuose konkursuose, kur laimi prizines vietas. Dauguma jų toliau sėkmingai studijuoja pasirinktą instrumentą šalies ar užsienio aukštosiose mokyklose.


DAINAVIMO IR CHORO DIRIGAVIMO metodinė grupė (pirmininkė Rima Ramonienė) nuo 2018 metų jungia dviejų specialybių – dainavimo ir choro dirigavimo – mokytojus. Specialybės paslapčių mokinius moko mokytojos ekspertės Rūta Agafonovienė, Rima Ramonienė, Jolanta Vyšniauskienė, Giedrė Zeicaitė ir vyresnioji mokytoja Valerija Balsytė. Teatro pradžiamokslio paslaptis mokiniai gvildena su mokytoja metodininke Regina Baroniene.

Dainavimo ir choro dirigavimo mokiniai kasmet dalyvauja tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose, kuriuose būna pripažinti laureatais ir diplomantais. Konservatorijos choras dažnai kviečiamas dainuoti ne tik mokyklos, bet ir miesto šventėse. Už pasiekimus mokiniai ir mokytojai ne kartą buvo apdovanoti švietimo ministro, miesto mero padėkos raštais. Mokytoja R. Ramonienė su savo mokinėmis Monika Junkaryte ir Gabija Žvinklyte dalyvavo tarptautinių konkursų laureatų apdovanojimo ceremonijose Lietuvos Respublikos Prezidentūroje.


DŽIAZO IR POPULIARIOSIOS MUZIKOS metodinė grupė (pirmininkė Livija Trakumienė) - jauniausia konservatorijoje. Ji susikūrė 2010 metais. Nuo to laiko konservatoriją baigė nemažas būrys dainininkų, kurių daugelis toliau pasirinko muzikines studijas. Metodinė grupė kasmet auga. Nuo 2019-2020 mokslo metų be popmuzikos bei džiazinio dainavimo joje atsirado džiazinio fortepijono bei džiazo ir klasikinės gitaros specialybės. Grupėje dirba ir savo meistriškumo paslaptimis su mokiniais dalijasi pop ir džiazinio vokalo pedagogės Raimonda Narsejeva, Livija Trakumienė ir Aušra Smičiūtė-Butkevičienė, džiazo pianistas Marijus Sūdžius bei gitaristas Eugenijus Jonavičius. Šios metodinės grupės mokytojų mokiniai sėkmingai debiutavo pirmajame festivalyje „Jaunimo džiazo maratonas – 2011", ne kartą pasirodė Pilies džiazo festivaliuose, skina prizus tarptautiniuose konkursuose, dalyvauja koncertuose bei projektuose. Ateityje numatoma įsteigti pop - džiazo muzikos mušamųjų instrumentų specialybę.


MUZIKOS TEORIJOS metodinėje grupėje (metodinės grupės pirmininkė Olga Lebedeva), dirba mokytoja ekspertė Laima Sugintienė; mokytojos metodininkės – Rita Juškienė, Dalia Navikienė; vyr. mokytoja Loreta Narvilaitė; mokytojai – Olga Lebedeva, Agnė Vanagienė bei Haroldas Šlikas.

Be tiesioginio pedagoginio darbo jie yra nepakeičiami koncertų, įvairioms progoms skirtų renginių vedėjai. Mokytojai jau antrą dešimtmetį rengia seminarus Žemaitijos vaikų muzikos ir meno mokyklų mokytojams bei olimpiadas jų mokiniams. Dalis jų vėliau pasirenka mokytis konservatorijoje. Dar viena skyriaus tradicija yra koncertinės-edukacinės išvykos su mokiniais. Lankytasi LNOBT, Kauno muzikiniame teatre, M. K. Čiurlionio muziejuje, mokyklos įkūrėjo Stasio Šimkaus gimtinėje Seredžiuje. Didžiulį pasisekimą turėjo grupės mokytojų organizuota viktorina „Šimkiečių ringas“ ir kt. Mokytoja L. Sugintienė jau keleri metai organizuoja „Muzikologinių pašnekesių“ ciklą, kuriame mokiniai kalba apie žanrus, juos iliustruoja, gilinasi į atskirų specialybių istoriją bei specifiką, mokosi liaudies dainų. Ciklas jau peržengė konservatorijos sienas, savo atradimais mokiniai dalijosi J. Karoso ir J. Kačinsko muzikos mokyklose. Tradicija tampa jau dešimtmetį organizuojamos mokinių išvykos į Pašto bokštą susipažinti su Klaipėdos karilionu. Taip pat rengiami susitikimai su žymiais Lietuvos atlikėjais. Skyriaus mokytojų parengti mokiniai nuolat tampa Respublikinių solfedžio konkursų laureatais.


BENDROJO FORTEPIJONO (metodinės grupės pirmininkė Biruta Vaišienė) mokytojai visus konservatorijos mokinius moko skambinti fortepijonu arba, garbiojo muziko Igno Prielgausko žodžiais tariant, siekia, kad būsimasis muzikas „jaunais pirštukais bėgiotų po visą klaviatūrą“. Gausiausiame šio skyriaus mokytojų būryje dirba mokytojos ekspertės: Jūratė Liutkienė, Virginija Ruzgienė, Biruta Vaišienė; mokytojos metodininkės: Živilė Čapienė, Danutė Černiauskaitė, Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė; vyr. mokytojos: Violeta Bastakienė, Ilona Benetienė, Audronė Sabūnienė; mokytojos: Gaivilė Simaitytė, Aušra Vaitkutė.

Gražia skyriaus tradicija tapo kasmetinis Kalėdinis bendrojo fortepijono ir sceninės raiškos mokinių koncertas bei ketvirtokų atsisveikinimo koncertas konservatorijos salėje. Skyriaus veikla „išėjo“ už mokyklos ribų: kelinti metai organizuojama konservatorijos ir miesto muzikos ugdymo mokyklų bendrojo fortepijono mokytojų metodinė diena bei Respublikinis konkursas „Jūros eskizai“. Jau ne vienus metus vyksta Stasio Šimkaus konservatorijos ir Klaipėdos miesto mokyklų su muzikiniu ugdymu bendrojo fortepijono mokinių koncertai bei tarpmokyklinis projektas „Pažinimo raktai“.

Skyriaus mokiniai sėkmingai dalyvauja respublikiniuose bendrojo fortepijono konkursuose, kur laimi prizines vietas.


BENDROJO UGDYMO (metodinės grupės pirmininkė Jūratė Šilinienė) metodinė grupė kasmet pasipildo naujais specialistais. Šiuo metu dirbantys mokytojai: mokytoja ekspertė Roma Stonkuvienė; mokytojai metodininkai – Elena Jasienė, Audrius Stonkus, Jūratė Šilinienė, Žydra Šmitienė, Rita Timirgalinienė, Lilija Grigaitytė; vyr. mokytojai – Asta Anduleit, Milda Leonienė, Tomas Stropus, Daiva Tomanienė; mokytojai – Gražina Olcvikienė, Gitana Motiejaitė, Sigita Česnauskienė, Alvydas Šimkūnas, Artūras Šniaukas.

Metodinės grupės mokytojai, turintys ne tik ilgametės patirties, bet ir aukštą pedagoginę kvalifikaciją, ruošia mokinius brandos egzaminams. Kasmet dalyvaujama respublikiniuose renginiuose: Konstitucijos, Europos egzaminuose, Antikos žinių olimpiadoje, Jaunųjų vertėjų, skaitovų konkursuose, įvairių dalykų „Kengūros“ konkursuose, konferencijose. Rengiama Europos kalbų diena, stalo teniso, krepšinio varžybos. Nuo 2019 metų pradžios veikia skaitytojų klubas „Ir mes skaitome knygas”, vadovaujamas mokytojos Ž. Šmitienės. Jau beveik 15 metų J. Šilinienės vadovaujami konservatorijos mokiniai ir mokytojai dalyvauja tarptautiniuose kalbiniuose-kultūriniuose mainų projektuose (su Ispanijos, Vokietijos, Italijos mokyklomis). Projektinė veikla vienija bendruomenės narius, motyvuoja mokytis užsienio kalbų. Ne kartą mokyklos dalyvavimas projektuose skelbtas ne tik miesto, bet ir respublikinėje bei kitų šalių spaudoje.