Nuo 2022 m. spalio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 2-246 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo” pakeitimo“:

 Korupcijos prevencijos programos planas 2021-2023 (68 KB)

 Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2021 m. (57 KB)

 Pranešimų, susijusių su korupcija, pateikimo tvarka 2021 m. (68 KB)

 Pareigybių, į kurias priimant asmenis, teikiamas prašymas STT pateikti apie juos informaciją (66.8 KB)

 Atsakingi asmenys už antikorupcinės aplinkos kūrimą Konservatorijoje (125 KB)

 REKOMENDACINĖS GAIRĖS DĖL DOVANŲ IR PASLAUGŲ PRIĖMIMO APRIBOJIMŲ (324 KB)

https://skaidrumoakademija.lt/


Atsakingas asmuo už antikorupcinį Konservatorijos darbuotojų švietimą ir informavimą, antikorupcinės aplinkos kūrimą, pranešimų, susijusių su korupcijos pasireiškimu administravimą - muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja Edita Ambrozaitienė,   mu.vedeja@klaipedoskonservatorija.lt

 

Kokiais būdais galima teikti pranešimus?

 • telefonu;
 • atsiuntus paštu ar per pasiuntinį adresu: S. Šimkaus g. 15, LT-92126 Klaipėda.
 • tiesiogiai atvykus į konservatoriją, S. Šimkaus g. 15, LT-92126 Klaipėda.

Kas gali teikti informaciją apie pažeidimus?

Darbuotojai, dirbantys konservatorijoje pagal darbo sutartis.

Kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus?

 • Asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę, pateikiamas pranešimas turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus asmens kreipimuisi į viešojo administravimo institucijas, įstaigas ir kitus viešojo administravimo subjektus.
 • Pranešime turi būti nurodyta:
 • asmuo ar asmenys, kurio (-ių) veikimas ar neveikimas galimai turi biurokratizmo, piktnaudžiavimo, susijusių su korupcija, požymių;
 • asmuo ar asmenys, apie kurį (-iuos) yra duomenų, kad jie gali žinoti apie pranešime nurodytas aplinkybes;
 • įvykio aplinkybės (laikas, vieta ir kt.) ir kiti duomenys, pranešėjo nuomone, turintys reikšmės pranešimui nagrinėti.
 • Asmuo gali pateikti dokumentus, patvirtinančius pranešime nurodytas aplinkybes.
 • Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas jį surašiusio asmens ar pranešimo turinio teisingumas, kai pranešimas pateikiamas žodžiu, o jį užrašo asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, būtų patvirtintas pranešėjo parašu.
 • Jei asmuo pageidauja būti informuotas apie atliktus veiksmus, priimtus sprendimus, pranešime turi būti nurodyti asmens kontaktiniai duomenys: telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas ar bet koks kitas adresas, kuriuo galima pateikti atsakymą.
 • Pranešimai, pateikti asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę, ir atitinkantys šiame apraše nurodytus reikalavimus, registruojami specialiame pranešimų, susijusių su korupcija, apskaitos žurnale (toliau – žurnalas)  (priedas).
 • Raštu pateikti pranešimai, kita rašytinė informacija pridedami prie žurnalo, apie pridėtą (-us) dokumentą (-us) pažymima žurnale, nurodant pateiktus dokumentus ir pateiktų dokumentų puslapių skaičių.
 • Jei asmuo pranešimo turinį išdėsto žodžiu, asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, trumpą pranešimo turinį surašo žurnale.

Asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos:

 • Asmenys, susipažinę su pranešime gauta informacija, privalo užtikrinti informacijos konfidencialumą. Asmenys, neužtikrinę informacijos konfidencialumo, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Draudžiama gautą pranešimą ir jame nurodytą informaciją skelbti viešai, perduoti darbuotojui, apie kurio veikimą, neveikimą yra pranešta, išskyrus atvejus, kai aukštesnės galios teisės aktai numato kitaip.

Įstaigoje vadovaujamasi antikorupcinio elgesio normomis ir taisyklėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos politikos 5 priede.

 Politikos_5_priedas.pdf (64 KB)

 Politika (150 KB)

Aktuali Pranešėjų apsaugos įstatymo redakcija:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3832a702d8ea11e782d4fd2c44cc67af

ANTIKORUPCINIS ŠVIETIMAS:

https://www.stt.lt/analitine-antikorupcine-zvalgyba/lietuvos-korupcijos-zemelapis/7437

Infocentras | STT

Antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitos | STT

Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje | STT

Interesų konfliktai ir jų valdymas | STT

Pranešėjų apsauga | STT

Antikorupcinės aplinkos kūrimas | STT

Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose | STT

Pasitikrinkite žinias | STT

SKAIDRU. O kaip elgtumeisi tu? (skaidrumoistorija.lt)

Skaidrumo galvosūkiai | STT

Korupcijos rizikų pristatymai | STT

Antikorupcinis švietimas - sveikatos apsauga (STT) - YouTube

Antikorupcinis švietimas – viešieji pirkimai (STT) - YouTube

Antikorupcinis švietimas – ūkio subjektų priežiūra ir kontrolė (STT) - YouTube

Antikorupcinis švietimas – aplinkos apsauga (STT) - YouTube

Antikorupcinis švietimas – ES lėšų administravimas ir panaudojimas (STT) - YouTube

Skaidrūs viešieji pirkimai: misija (ne)įmanoma? - YouTube

ANTIKORUPCINIS ŠVIETIMAS VAIKAMS:

STT

ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO MOKYMOSI SISTEMA | STT (skaidrumozenklelis.lt) Mokytojo TV: Antikorupcinio švietimo platforma mokiniams (emokykla.lt)

#grotelės už kyšį - YouTube

#grotelės už kyšį - YouTube

#grotelėsužkyšį - Daktaro istorija - YouTube