Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokinių maitinimą organizuoja UAB „Biskvitas“. Adresas: Liepojos g. 26, Klaipėda. Gamybos vadovė - Laima Paškevičienė, tel. 8 640 23012; 

1. LR SAM „Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas“. Internetinė nuoroda:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986/asr