Projektas "Kursai muzikos mokytojams" - tai Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos inicijuotas Erasmus+ programos projektas. Šis projektas, pirmiausia suteikia galimybes įgyvendinti konservatorijos europinio mobilumo planus bei mokyklos strategiją, su kuriais glaudžiai susiję projekto tikslai. Pagrindinis projekto tikslas - suteikti mokytojams naujų žinių ir įgūdžių tam, kad jie pagerintų savo kompetencijas, kurias naudos kasdieniniame darbe su mokiniais, bei dalinsis gerąja patirtimi su kolegomis (surengs 7 atviras/meistriškumo pamokas, 7 seminarus, 7 kvalifikacinius kursus tiek šalies, tiek kitų šalių pedagogams). Projekto dėka prie projekto veiklų įgyvendinimo prisidės visa mokyklos bendruomenė (mokiniai, jų tėvai, mokyklos administracija, techninis personalas, kiti, mobilumuose nedalyvausiantys mokytojai). Projektas orientuotas į tokių kompetencijų lavinimą kaip įvairių muzikos sričių žinių gilinimą, anglų kalbos gerinimą, vadybinių bei organizacinių gebėjimų tobulinimą, personalo bendruomeniškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo bei komandinio darbo įgūdžių tobulinimą, gautos medžiagos sisteminimą bei viešinimą, šiuolaikinių IT išmanymą ir kt. Projekto trukmė 2 metai, mobilumuose dalyvaus 7 įvairių sričių muzikos mokytojai (vokalo, jazz gitaros, fortepijono, chorinio dirigavimo, trimito, jazz vokalo, klasikinės gitaros), kurie lankysis kursuose, organizuojamose įvairiuose Europos šalyse (Vokietijoje, Austrijoje, Latvijoje, Švedijoje, Prancuzijoje). Visi mobilumuose dalyvausiantys pedagogai – savo srities profesionalai, turintys ilgametę pedagoginę patirtį, išmanantys savo darbą, taikantys naujausius mokymo metodus, ieškantys naujų įrankių savo pamokoms, vedantys seminarus šalies pedagogams, pasiruošę bendrauti su kolegomis iš ES šalių institucijų, gebantys kalbėti angliškai. Planuojami projekto rezultatai - mokytojų darbo kokybės patobulėjimas, mokinių motyvacijos didėjimas, įdomus (inovatyvus) popamokinis darbas, tarptautinių ryšių užmezgimas (kontaktai su mokytojais iš šalių partnerių), naujų tarptautinių projektų organizavimas, muzikos srities žinių sklaida šalies pedagogams. Numatomas poveikis - daugiau nei 1000 projekto dalyvių.


  Straipsniai eTwining'e (5.54 MB)

Erasmus+ projekto "Kursai muzikos mokytojams" veiklos

Erasmus+ projekto filmas

veiklos eTwinning projektas "Kursai muzikos mokytojams" (straipsniai, nuotraukos, video)

2019 m. gegužės mėnesį baigėme 2 metus trukusį Erasmus+ projektą „Kursai muzikos mokytojams“. Net šeši mūsų mokyklos muzikos dalykų mokytojai kėlė kvalifikaciją Europoje vykstančiuose kursuose, t. y. Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje. Choro dirigavimo, fortepijono, klasikinio dainavimo, klasikinės gitaros ir violončelės mokytojai sėmėsi žinių ir praktinės patirties iš geriausių Europos lektorių, užmezgė ryšius ir parsivežė tarptautinių kontaktų, o taip pat patobulino projekto planavimo, bendradarbiavimo, mokymo ir mokymosi, organizacines, anglų kalbos kalbines ir kt. kompetencijas, gavo tarptautinius kvalifikacinius pažymėjimus. Projekto eigoje visi projekto dalyviai susipažino ir išmoko naudoti eTwinning platformą. Kiekvienas mokytojas grįžęs savo patirtį pritaikė darbe – pamokose ir popamokinėse veiklose, o taip pat organizavo įvairius sklaidos renginius: workshop‘us mokyklos mokiniams ir mokytojams, seminarus ir kvalifikacines programas mokyklos ir regiono mokytojams, net festivalius, vasaros stovyklas. Keleto renginių mastas ir dalyvių skaičius pranoko lūkesčius (pažymėtini Tarptautinis Klaipėdos violončelės festivalis, gitaros festivalis, tarptautinis projektas „Tarptautinė muzikos jungtis Lietuva-Austrija“).

Labiausiai džiaugiamės poveikiu mokyklos vaikams – pagerėjo muzikos dalykų vidurkiai (sričių, kurių mokytojai vyko į kursus), didžioji dauguma projekto poveikio tyrime (70,6 proc.) dalyvavusių vaikų įvertina projektą kaip padariusį teigiamą poveikį (skyrė maksimalų balą vertinimo anketoje) bei suprato, kad mokytojai taiko užsienio šalių metodikas, veda įdomesnes pamokas, kviečia užsienio lektorius, organizuoja jiems patrauklius nacionalinius ir tarptautinius renginius. Džiugu, kad vaikai, sekdami mokytojų pėdomis, patys noriai įsijungia į projektus ir labai laukia naujų tarptautinių projektų pasiūlymų. Apklausę tėvus taip pat sužinojome, kad vaikai informuoja juos apie mokykloje vykstančias veiklas, nes visi dalyvavę apklausoje žinojo apie šį projektą ir apie pokyčius, t. y. džiaugiasi, kad vaikams vedamos šiuolaikiškesnės pamokos, taikomos naujausios metodikos, vaikai yra labiau motyvuoti ir pan. Deja, šiame projekte nepavyko aktyviai įtraukti tėvų į planuotas veiklas, tikimės aktyvaus dalyvavimo panašiame, šiemet gavusiame finansavimą Erasmus+ projekte „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje“.

Mokyklos personalas taip pat projekto poveikį vertino teigiamai (skyrė 4 ir 5 balus iš maksimaliai galimų 5) bei pastebėjo pokyčius: mokytojai veda netradicines pamokas, kviečia profesionalius lektorius iš užsienio, įgyvendino arba toliau tęsia tarptautinius projektus, organizavo renginius, garsinančius mokyklos vardą miesto, regiono, šalies, net tarptautiniu lygiu. Turėdami aukštesnės kvalifikacijos mokytojus, tikimės kokybiškiau parengti mokyklos mokinius būsimai profesinei veiklai bei pritraukti daugiau mokinių. Norisi pažymėti, kad tai pirmas konservatorijos Erasmus+ projektas, kurį įgyvendinome savarankiai, todėl esame dėkingi Švietimo mainų paramos fondui už konsultacijas, sklandų bendradarbiavimą ir pagalbą sprendžiant problemas. Ir, žinoma, esame dėkingi Erasmus+ programai už suteiktas tarptautines galimybes.