2022 m. rugpjūčio mėnesį baigėme įgyvendinti Erasmus+ projektą „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje“. Įgyvendintas šio projekto išsikeltas pagrindinis tikslas – suteikti konservatorijos darbuotojams naujų žinių ir įgūdžių tam, kad jie pagerintų savo kompetencijas, kurias naudos kasdieninėje veikloje, darbe su mokiniais, bei dalinsis gerąja patirtimi su kolegomis.

Suplanuotuose mobilumuose dalyvavo administracijos darbuotojai ir įvairių dalykų mokytojai (kompiuterinių muzikos technologijų, chemijos, muzikos istorijos, anglų kalbos, etikos, teatro ir kt.), kurie  lankėsi kursuose ir stebėjimo vizituose, organizuojamuose įvairiose Europos šalyse (dalyvauta mokymuose: „Discover the best apps and tools for e-learning, distance learning and web design“ (Italijoje), „Drama in education“ (Graikijoje), „Emotional Intelligence“ (Ispanijoje), „Education in Finland and/or Estonia – Original Best Practices Benchmarking“ (Suomijoje-Estijoje), „Emotional intelligence and coaching skills for teachers, school and adult education staff“ (Ispanijoje, Tenerifėje) bei darbo stebėjimo vizituose Italijos, Latvijos ir Ispanijos mokyklose). Šalia teminių kursų žinių projekto dalyviai tobulino profesines ir bendrąsias kompetencijas, gilino įvairias inovatyvias žinias, gerino anglų kalbą, tobulino vadybinius bei organizacinius gebėjimus, personalo bendruomeniškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo bei komandinio darbo įgūdžius, gerino šiuolaikinių IT išmanymą, gavo tarptautinius kvalifikacinius pažymėjimus arba mobilumo dokumentus. Grįžę po vizitų, visi dalyviai sistemino gautą medžiagą, ją viešino, organizavo įvairius sklaidos renginius. 

Įgyvendinant projekto veiklas patobulėjo mobilumo dalyvių darbo kokybė, mokykloje taikomos šiuolaikinės metodikos, ypač organizuojant ugdymo procesą, pamokinę bei neformaliąją veiklas. Pavyzdžiui, chemijos pamokose taikomi dramos elementai – kas padeda mokiniams lengviau įsisavinti dėstomą medžiagą, vysto jų kūrybinį mąstymą. Etikos pamokose didesnę pamokos laiko dalį dirba patys mokiniai, o mokytoja yra tik stebėtoja, patarėja, taikomas patyriminis mokymas. Teatro pamokose praplėstos interviu metodo užduotys, literatūrinių tekstų kūrimas ir adaptacija scenai, paįvairintos improvizacijos metodo užduotys. Anglų kalbos pamokose aktyviau taikomas įtraukusis mokymas. Fortepijono pamokose naudojamas koučingo metodas – klausimų pagalba mokiniai patys išsikelia ir siekia tikslų, tai skatina jaunimą mąstyti, giliau pažinti save. Ugdymo procese ir bendraujant su kolegomis daugiau dėmesio skiriama emociniam intelektui, higienai, taikomas emocinio dienoraščio metodas. Kompiuterinių muzikos technologijų ir kitose pamokose daugiau naudojama mobiliųjų aplikacijų bei „online“ mokymo platformų pamokų metu. Įgyta projekto dalyvių patirtis prisidėjo prie mokinių adaptacijos, mokyklos žinomumo gerinimo, namų darbų mažinimo, įvairesnių, įdomesnių ir integruotų pamokų organizavimo, o taip pat prie mokinių mokymosi motyvacijos ir rezultatų gerinimo.

Projekto dėka mokykla parengė ir įgyvendina akredituotą Erasmus+ projektą, pagal kurį tęsiami užmegzti tarptautiniai ryšiai, sudaromos sąlygos mokytojams ir mokiniams tobulėti Europos šalyse. Su užmegztais tarptautiniais ryšiais mokytojai planuoja eTwinning ir kitus projektus.

Po kursų ir darbo ptebėjimo vizitų vykdyta sklaida šalies ir užsienio pedagogams: surengti pristatymai mokyklos kolektyvui, suorganizuoti seminarai, kursai ir kvalifikacinės programos (taip pat konferencija), atviros pamokos, pristatymas tarptautinėje Projektų mugėje. Renginiuose pristatytos šiuolaikinės metodikos, užsienio mokyklų bei konservatorijos patirtys. 

Prie projekto veiklų įgyvendinimo aktyviai prisidėjo visa mokyklos bendruomenė (mokiniai, jų tėvai, mokyklos administracija, techninis personalas, kiti, mobilumuose nedalyvavę mokytojai).

Esminis poveikis mokiniams paaiškės taikant parsivežtą patirtį (dauguma projekto dalyvių vyko į vizitus pavasarį, todėl patirtį taiko nuo šių metų rugsėjo). Tačiau džiaugiamės, kad  projekto poveikio tyrimo dalyviai žino apie projektą (100 proc.) ir dalyvavo bent vienoje iš organizuotų veiklų mokiniams (atvirose pamokose taikant IT, dramą, emocinio lavinimo užduotis, koučingą, pristatant kitų šalių mokyklas), suprato, kad mokytojai taiko naujus mokymo metodus, veda įvairesnes, įdomesnes, neįprastas pamokas, kurios labiau motyvuoja, dėl kurių gerėja bendrojo ugdymo dalykų pasiekimai, taip pat mokiniai mokykloje gauna daugiau pagalbos sprendžiant socialines problemas, pagerėjo pamokų lankomumas, mokiniai pastebi didesnį konservatorijos žinomumą. Net 77,7 proc. mokinių įvertina projektą kaip padariusį poveikį (skyrė 3-5 balus vertinimo anketoje iš maksimaliai galimų 5). Džiugu, kad vaikai, sekdami mokytojų pėdomis, patys noriai įsijungia į projektus ir labai laukia naujų tarptautinių projektų pasiūlymų. 

Apklausę tėvus taip pat sužinojome, kad vaikai informuoja juos apie mokykloje vykstančias veiklas, nes dalyvavę apklausoje žinojo apie šį projektą arba žinojo apie veiklas, kuriose dalyvavo jų vaikas, arba skaitė apie projektą mokyklos interneto puslapyje. Didžiausias pokytis tėvų nuomone – mokytojai veda įvairesnes, įdomesnes, neįprastas pamokas, dėl kurių vaikas labiau motyvuotas. Taip pat tėvai pastebi, kad vaikas gauna daugiau pagalbos sprendžiant socialines problemas. Dalis tėvų žino, kad mokykloje taikomi nauji mokymo metodai. Teigiamą projekto poveikio vertinimą pagrindžia tuo, kad mokytojai užmezgė naujus kontaktus, taiko naujus mokymo metodus, konservatorija yra labiau žinoma, populiaresnė, kviečia lektorius.  Nors šiame projekte nepavyko aktyviai įtraukti tėvų į planuotas veiklas, tėvai pageidauja tarptautinių projektų, nes jos suteikia galimybes vaikams dalyvauti tarptautinėse veiklose, bendradarbiauti su Europos mokyklomis bei plečia akiratį. 

Mokyklos personalas taip pat projekto poveikį vertino teigiamai (skyrė 4 ir 5 balus iš maksimaliai galimų 5) bei pastebėjo pokyčius: mobilumo dalyviai aktyviau organizuoja tarptautinius ir nacionalinius projektus, kviečia tarptautinius lektorius, organizuoja netradicinius renginius, užmezgė naujų kontaktų, taiko inovatyvius europietiškus mokymo metodus, jų mokiniai labiau motyvuoti, mokosi pagal naujausius mokymo metodus, konservatorija tapo žinomesnė, populiaresnė, konservatoriją renkasi daugiau mokinių, jų tėvai labiau pasitiki mūsų pedagogais, turime labiau kvalifikuotus muzikos sričių pedagogus, konservatorija įgyvendino tarptautinį projektą. Džiugu, kad mokyklos personalas aktyviai prisidėjo prie projekto: padėjo rengti dokumentaciją, apklausas, kvietė mokinius į renginius, dalyvavo organizuojamuose renginiuose, padėjo viešinti veiklas socialiniuose tinkluose. Pažymėtina, kad net 100 proc. dalyvavusių apklausoje personalo dalyvių patobulino komandinio darbo kompetencijas. Taip pat patobulino projekto planavimo, bendradarbiavimo, vadybines, organizacines, mokymo ir mokymosi proceso organizavimo kompetencijas, patobulino tarptautinio projekto įgyvendinimo patirtį, pagerino ataskaitų rengimo įgūdžius.

Svarbu akcentuoti, kad šio projekto dėka kolektyvas įgijo didesnio pasitikėjimo įgyvendinant tarptautinius projektus, įstaigoje dirba aukštesnės kvalifikacijos pedagogai, taikantys inovatyvius europietiškus mokymo metodus, pirmiausia – bendrojo ugdymo pamokose.

Dėkojame Švietimo mainų paramos fondui už konsultacijas, sklandų bendradarbiavimą ir pagalbą sprendžiant problemas. Ir, žinoma, esame dėkingi Erasmus+ programai už suteiktas tarptautines galimybes.