2022 m. rugpjūčio mėnesį baigėme įgyvendinti Erasmus+ projektą „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje“. Įgyvendintas šio projekto išsikeltas pagrindinis tikslas – suteikti konservatorijos darbuotojams naujų žinių ir įgūdžių tam, kad jie pagerintų savo kompetencijas, kurias naudos kasdieninėje veikloje, darbe su mokiniais, bei dalinsis gerąja patirtimi su kolegomis.

Suplanuotuose mobilumuose dalyvavo administracijos darbuotojai ir įvairių dalykų mokytojai (kompiuterinių muzikos technologijų, chemijos, muzikos istorijos, anglų kalbos, etikos, teatro ir kt.), kurie  lankėsi kursuose ir stebėjimo vizituose, organizuojamuose įvairiose Europos šalyse (dalyvauta mokymuose: „Discover the best apps and tools for e-learning, distance learning and web design“ (Italijoje), „Drama in education“ (Graikijoje), „Emotional Intelligence“ (Ispanijoje), „Education in Finland and/or Estonia – Original Best Practices Benchmarking“ (Suomijoje-Estijoje), „Emotional intelligence and coaching skills for teachers, school and adult education staff“ (Ispanijoje, Tenerifėje) bei darbo stebėjimo vizituose Italijos, Latvijos ir Ispanijos mokyklose). Šalia teminių kursų žinių projekto dalyviai tobulino profesines ir bendrąsias kompetencijas, gilino įvairias inovatyvias žinias, gerino anglų kalbą, tobulino vadybinius bei organizacinius gebėjimus, personalo bendruomeniškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo bei komandinio darbo įgūdžius, gerino šiuolaikinių IT išmanymą, gavo tarptautinius kvalifikacinius pažymėjimus arba mobilumo dokumentus. Grįžę po vizitų, visi dalyviai sistemino gautą medžiagą, ją viešino, organizavo įvairius sklaidos renginius. 

Įgyvendinant projekto veiklas patobulėjo mobilumo dalyvių darbo kokybė, mokykloje taikomos šiuolaikinės metodikos, ypač organizuojant ugdymo procesą, pamokinę bei neformaliąją veiklas. Pavyzdžiui, chemijos pamokose taikomi dramos elementai – kas padeda mokiniams lengviau įsisavinti dėstomą medžiagą, vysto jų kūrybinį mąstymą. Etikos pamokose didesnę pamokos laiko dalį dirba patys mokiniai, o mokytoja yra tik stebėtoja, patarėja, taikomas patyriminis mokymas. Teatro pamokose praplėstos interviu metodo užduotys, literatūrinių tekstų kūrimas ir adaptacija scenai, paįvairintos improvizacijos metodo užduotys. Anglų kalbos pamokose aktyviau taikomas įtraukusis mokymas. Fortepijono pamokose naudojamas koučingo metodas – klausimų pagalba mokiniai patys išsikelia ir siekia tikslų, tai skatina jaunimą mąstyti, giliau pažinti save. Ugdymo procese ir bendraujant su kolegomis daugiau dėmesio skiriama emociniam intelektui, higienai, taikomas emocinio dienoraščio metodas. Kompiuterinių muzikos technologijų ir kitose pamokose daugiau naudojama mobiliųjų aplikacijų bei „online“ mokymo platformų pamokų metu. Įgyta projekto dalyvių patirtis prisidėjo prie mokinių adaptacijos, mokyklos žinomumo gerinimo, namų darbų mažinimo, įvairesnių, įdomesnių ir integruotų pamokų organizavimo, o taip pat prie mokinių mokymosi motyvacijos ir rezultatų gerinimo.

Projekto dėka mokykla parengė ir įgyvendina akredituotą Erasmus+ projektą, pagal kurį tęsiami užmegzti tarptautiniai ryšiai, sudaromos sąlygos mokytojams ir mokiniams tobulėti Europos šalyse. Su užmegztais tarptautiniais ryšiais mokytojai planuoja eTwinning ir kitus projektus.

Po kursų ir darbo ptebėjimo vizitų vykdyta sklaida šalies ir užsienio pedagogams: surengti pristatymai mokyklos kolektyvui, suorganizuoti seminarai, kursai ir kvalifikacinės programos (taip pat konferencija), atviros pamokos, pristatymas tarptautinėje Projektų mugėje. Renginiuose pristatytos šiuolaikinės metodikos, užsienio mokyklų bei konservatorijos patirtys. 

Prie projekto veiklų įgyvendinimo aktyviai prisidėjo visa mokyklos bendruomenė (mokiniai, jų tėvai, mokyklos administracija, techninis personalas, kiti, mobilumuose nedalyvavę mokytojai).

Esminis poveikis mokiniams paaiškės taikant parsivežtą patirtį (dauguma projekto dalyvių vyko į vizitus pavasarį, todėl patirtį taiko nuo šių metų rugsėjo). Tačiau džiaugiamės, kad  projekto poveikio tyrimo dalyviai žino apie projektą (100 proc.) ir dalyvavo bent vienoje iš organizuotų veiklų mokiniams (atvirose pamokose taikant IT, dramą, emocinio lavinimo užduotis, koučingą, pristatant kitų šalių mokyklas), suprato, kad mokytojai taiko naujus mokymo metodus, veda įvairesnes, įdomesnes, neįprastas pamokas, kurios labiau motyvuoja, dėl kurių gerėja bendrojo ugdymo dalykų pasiekimai, taip pat mokiniai mokykloje gauna daugiau pagalbos sprendžiant socialines problemas, pagerėjo pamokų lankomumas, mokiniai pastebi didesnį konservatorijos žinomumą. Net 77,7 proc. mokinių įvertina projektą kaip padariusį poveikį (skyrė 3-5 balus vertinimo anketoje iš maksimaliai galimų 5). Džiugu, kad vaikai, sekdami mokytojų pėdomis, patys noriai įsijungia į projektus ir labai laukia naujų tarptautinių projektų pasiūlymų. 

Apklausę tėvus taip pat sužinojome, kad vaikai informuoja juos apie mokykloje vykstančias veiklas, nes dalyvavę apklausoje žinojo apie šį projektą arba žinojo apie veiklas, kuriose dalyvavo jų vaikas, arba skaitė apie projektą mokyklos interneto puslapyje. Didžiausias pokytis tėvų nuomone – mokytojai veda įvairesnes, įdomesnes, neįprastas pamokas, dėl kurių vaikas labiau motyvuotas. Taip pat tėvai pastebi, kad vaikas gauna daugiau pagalbos sprendžiant socialines problemas. Dalis tėvų žino, kad mokykloje taikomi nauji mokymo metodai. Teigiamą projekto poveikio vertinimą pagrindžia tuo, kad mokytojai užmezgė naujus kontaktus, taiko naujus mokymo metodus, konservatorija yra labiau žinoma, populiaresnė, kviečia lektorius.  Nors šiame projekte nepavyko aktyviai įtraukti tėvų į planuotas veiklas, tėvai pageidauja tarptautinių projektų, nes jos suteikia galimybes vaikams dalyvauti tarptautinėse veiklose, bendradarbiauti su Europos mokyklomis bei plečia akiratį. 

Mokyklos personalas taip pat projekto poveikį vertino teigiamai (skyrė 4 ir 5 balus iš maksimaliai galimų 5) bei pastebėjo pokyčius: mobilumo dalyviai aktyviau organizuoja tarptautinius ir nacionalinius projektus, kviečia tarptautinius lektorius, organizuoja netradicinius renginius, užmezgė naujų kontaktų, taiko inovatyvius europietiškus mokymo metodus, jų mokiniai labiau motyvuoti, mokosi pagal naujausius mokymo metodus, konservatorija tapo žinomesnė, populiaresnė, konservatoriją renkasi daugiau mokinių, jų tėvai labiau pasitiki mūsų pedagogais, turime labiau kvalifikuotus muzikos sričių pedagogus, konservatorija įgyvendino tarptautinį projektą. Džiugu, kad mokyklos personalas aktyviai prisidėjo prie projekto: padėjo rengti dokumentaciją, apklausas, kvietė mokinius į renginius, dalyvavo organizuojamuose renginiuose, padėjo viešinti veiklas socialiniuose tinkluose. Pažymėtina, kad net 100 proc. dalyvavusių apklausoje personalo dalyvių patobulino komandinio darbo kompetencijas. Taip pat patobulino projekto planavimo, bendradarbiavimo, vadybines, organizacines, mokymo ir mokymosi proceso organizavimo kompetencijas, patobulino tarptautinio projekto įgyvendinimo patirtį, pagerino ataskaitų rengimo įgūdžius.

Svarbu akcentuoti, kad šio projekto dėka kolektyvas įgijo didesnio pasitikėjimo įgyvendinant tarptautinius projektus, įstaigoje dirba aukštesnės kvalifikacijos pedagogai, taikantys inovatyvius europietiškus mokymo metodus, pirmiausia – bendrojo ugdymo pamokose.

Dėkojame Švietimo mainų paramos fondui už konsultacijas, sklandų bendradarbiavimą ir pagalbą sprendžiant problemas. Ir, žinoma, esame dėkingi Erasmus+ programai už suteiktas tarptautines galimybes. 

Visi atostogauja, o mes dalinamės džiugia naujiena, kuri primins, kad atostogos baigsis, neprasidėjus rudeniui...:) Laimėtas Klaipėdos m.savivaldybės skelbtas konkursas „Kultūros ir meno programos „Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos 100 metis. Papidomas konkursas 2022– 2024 m. “Projektų dalinis finansavimas 2022 m.”. Mūsų laimėtas projektas - V, VI, VII Vaikų ir jaunimo festivaliai „Muzika kviečia kiekvieną“. Sutartis su Klaipėdos miesto savivaldybe jau pasirašyta, ir finansavimas skirtas V-ajam festivaliui. Esame nuoširdžiai dėkingi. Kūrybinė vaikų ir jaunimo stovykla prasidės rugpjūčio 22 d. ir truks iki rugpjūčio 27 d. Stovyklos programa jau sudėliota.

Projekto vadovė Regina Baronienė


 Straipsnis "VAKARŲ EKSPRESUI "Muzika sukvietė į Klaipėdą


Finalinis stovyklos koncertas 

  BAIGIAMASIS V vaikų ir jaunimo festivalio “Muzika kviečia kiekvieną“ koncertas


Vokalistų koncertas. Penktoji diena

Turėjome gražų vakarą Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekoje. Čia jaunieji vokalistai
atliko kūrinius, kuriuos paruošė per penkias stovyklos dienas. Skambėjo džiazo, populiarioji ir
liaudies muzika. Jaunuoliai jaudinosi, bet su šypsena dainavo ir skyrė savo kūrinius klausytojams.
Naujos patirtys, nauji pirmi kartai, jaudulys, noras parodyti geriausią ką išmoko – vakarui suteikė
nepaprastos šilumos. Net nepajutome kaip visos dainos sudainuotos ir visi žodžiai ištarti, su
šypsenom ir smagiom nuotaikom visi keliavome į ramų, šiltą paskutinį vasaros penktadienio
poilsį...


Ketvirta stovyklos diena

#muzikakvieciakiekviena

Šis ketvirtadienis stovyklautojams buvo ypatingas. Turėjome nuostabią dieną su
puikiais įspūdžiais ir beribėmis emocijomis. Apibūdinti šią dieną ganėtinai sunku, nes ji buvo
tobula.

Pirmoje dienos pusėje stovyklautojai turėjo galimybę dalyvauti operos solistės, Stasio
Šimkaus konservatorijos absolventės Agnės Stančikaitės meistriškumo pamokoje. Akylai stebėjome
ir įdėmiai klausėmės kiekvieno pasakyto žodžio ar patarimo. Buvo nepaprastai smagu ir įdomu
matyti, kaip puikiai per labai trumpą laiką įmanoma patobulėti, tačiau svarbiausia klausytis
patarimų iš puikių profesionalų.

Dienos viduryje stovyklautojai vyko į Girulių biblioteką, kurioje laukė būtent jų
paruoštas koncertas. Renginį stebėjo ne tik šios savaitės dalyviai, savanoriai ir mokytojai, bet ir
Klaipėdos miesto gyventojai. Jaunuoliai su nekrantrumu ir jauduliu laukė savo eilės eiti į sceną ir
parodyti, ko yra pasiekę ir išmokę jau dabar. Kiekvienas buvo apdovanotas gausiais plojimais ir
šypsenomis. Taip po truputį su mokytojų ir visų aplinkinių pagalba tampama profesionalais ir
tikromis žvaigždėmis!

Vakaro pabaigoje turėjome labai jaukius pokalbius su mokyklos absolventais ir būtent
jų padovanotu koncertu jauniesiems muzikantams. Agnė Stančikaitė, Gaivilė Simaitytė, Gediminas
Strupinskas ir Emilija Klara Bučinskaitė dalijosi prisiminimais, išgyvenimais, emocijomis bei
patirmi. Stovyklautojai turėjo galimybę paklausti, sužinoti, gauti patarimų apie viską, kas susiję su
šia mokykla. Pokalbių reziumė parodė, jog konservatorija yra tobula gyvenimo mokykla, kuri
padeda atrasti save. Po gražių kalbų visi absolventai padovanojo koncertą jaunimui. Plojimai ir
pagyrimų šūksniai aidėjo po kiekvieno pasirodymo, visi su šypsenomis veide stebėjo pasirodymus
didelėmis nuostabos pilnomis akimis. Tai buvo puikaus vakaro pabaiga....

Mokytoja Živilė Viliutė

. Festivalio "Muzika kviečia kiekvieną" STOVYKLOS SVEČIAI 2022.08.25


Trečia diena. Būgnų edukacija

#muzikakvieciakiekviena


Trečiosios dienos pabaigoje stovyklautojai dalyvavo būgnų edukacijoje
„Klaipėdietiškų ritmų damba“. Užsiėmimą vedė Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos
mušamųjų instrumentų mokytojas Viačeslav Krasnopiorov. Edukacija prasidėjo nuo stovyklautojų
supažindinimo su mušamaisiais instrumentais. Įdomu ir džiugu buvo tai, jog dalyvavo ne tik
stovyklos dalyviai, bet ir Klaipėdos miesto gyventojai.

Visi turėjome progą prisiliesti prie vienokių ar kitokių mušamųjų instrumentų, išgirsti
jų skambėjimą bei suprasti, kiek daug galimybių turi šie instrumentai. Stovyklautojų veiduose
nedingo šypsenos, visi iki vieno su dideliu noru muzikavo kartu vadovaujant mokytojui. Turėjome
galimybę net improvizuoti ir išbandyti savo ritmo pojūčius. Kartu muzikavome ir mokėmės mušti
būgnais kaip didelis kolektyvas. Edukacija vyko konservatorijos kiemelyje, todėl net iš gatvės
sulaukėme žiūrovų, norinčių pasiklausyti. Galiu drąsiai teigti, jog stovykla „Muzika kviečia
kiekvieną!“ tikrai įrodė, jog būtent taip ir yra.

Stovyklautojai su puikia nuotaika ir plojimais padėkojo puikiam pedagogui už įdomias

pramogas, kurios suteikė daug naujų žinių.

Živilė Viliutė


Antra stovyklos diena

#muzikakvieciakiekviena

#ErasmusPlus

Štai ir praėjo antra stovyklos diena. Trumpai pasidalinsime jos akimirkomis.

Stovyklautojų rytas prasidėjo nuo ankstyvos rytinės mankštos, karią organizavo stovyklos savanoriai. Aktyviai pradėtas rytas visus pabudino iš miego ir nuteikė smagiai naujų įspūdžių kupinai dienai. Pirmoje dienos pusėje stovyklos dalyviai turėjo edukacinę veiklą – „Pažintis su Klaipėdos koncertų sale“. Prie garsiosios Klaipėdos koncertų salės mūsų laukė gerbiama kompozitorė, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokytoja bei Klaipėdos koncertų salės pavaduotoja kultūrinei veiklai Loreta Narvilaitė. Ji jaunimui papasakojo apie koncertų salės įsteigimo istoriją, aprodė patalpas bei pasidalino idėjomis ir skleidžiama koncertų salės misija.

Stovyklautojams buvo nauja ir negirdėta bei nematyta edvė, kurioje svarbiausias tikslas yra skleisti muzikos idėją, dalintis tuom, kas sieja muzikantus ir būsimus muzikantus. Kompozitorės žodžiai, skirti jaunimui buvo: „Muzika kviečia kiekvieną!“. Ne veltui mūsų stovyklos pavadinimas toks ir yra. Muzika sužadina vidinius jausmus, potyrius ir išgyvenimus. Ji ne tik padeda gyvenime, ne tik gali būti hobiu, bet ir gali tapti pagrindiniu gyvenimo tikslu ir misija. Kiekvieno žmogaus širdyje muzika kviestų kiekvieną mėgautis ja ir skleisti žinią kitiems. Klaipėdos koncertų salė bendradarbiauja su jaunimu ir stengiasi sudominti ne tik patyrusius muzikantus, mėgėjus ar muzikos mylėtojus, bet ir jaunus žmones. Šios salės koncertų gausa bei įvairiausių stilių pasiūlymas gali pritraukti įvairiausių muzikos stilių mėgėjų. Kaip žinoma, jau daugelį metų (gal tai visas šimtmetis, kai Konservatorijos patriarchas Stasys Šimkus surengė pirmąjį simfoninio orketro koncertą būtent šioje salėje) Klaipėdos miesto muzikai stengiasi pakylėti muzikinę kultūrą, kad kiekvienas galėtų atrasti tai, kas jam prie širdies ir kas kviestų pasiklausyti gyvo garso koncertų ir padėtų suvokti muzikos vertę.

Po edukacinės veiklos stovyklautojai grįžo į mokyklą ir pradėjo ruoštis individualiems užsiėmimais su mokytojais ir bendrai pagrindinio kūrinio repeticijai. Stebint užsiėmimus, buvo smagu matyti, kaip mokytojai dalijasi patirtimi, įgūdžiais bei vaizdžiai rodo, ką ir kaip daryti, kad muzika būtų gyva ir kviestų kiekvieną klausytoją atidžiai į ją įsiklausyti. Stovyklautojai noriai sėmėsi naujas žinias ir patarimus, stengdamiesi tai perteikti savo atlikimu.

Antrąją dieną vainikavo vakarinis Erasmus+ projektų pristatymas Konservatorijos salėje. Buvo pristatyti du projektai: „Developing professional knowledge, skills, and competence for music students“ ir “Improving the quality of teaching by improving language learning and sharing the best praktice of Klaipeda Stasys Simkus Conservatory”. Apie pirmajį projektą pasakojo konservatorijos mokytojas Haroldas Šlikas. Projekto idėja – kaip į mokymąsi ir muzikos kūrimą įtraukti kuo daugiau informacinių technologijų. Demonstruojamame filme buvo matomos visų trijų projekto partnerių komandų (iš Turkijos, Latvijos mokyklų ir mūsų Konservatorijos) veiklos, kurias vienijo kūrybiškumas ir jauki bendrystė. Mokyklos - partnerės susitiko tris kartus: Denizlyje, Liepojoje ir Klaipėdoje.

Antras projektas – kaip sujungti Bossa Novos muzikos žanrą, teatrinį ugdymą ir užsienio kalbų mokymąsi ir ta patirtimi pasidalinti su užsienio partneriais. Kadangi tas veiklas savo Konservatorijoje pavyko sujungti 2018 metais, patirtimi buvo pasidalinta Turkijos mokykloje. Vykusias veiklas pristatė pristatė aštuoni projekto dalyviai (mokiniai), kurie birželio mėnesį vyko į Turkiją, Denizlio miesto mokyklą (Hakki Derekoylu Guzel Sanatlar Lisesi) kartu su mokytojomis Livija Trakumiene, Regina Baroniene, Rasa Oberhaus. Mokiniai pasidžiaugė mūsų mokyklos, organizuojančios Erasmus+ projektines veiklas, suteiktomis galimybėmis pamatyti pasaulį, susipažinti su kitos tautos kultūra ir patraukliai pristatyti savo šalį, pasidalinti gerąja ugdymo patirtimi. Projekto komanda savo pristatymą papildė originaliomis filmuotomis atkarpomis iš muzikinio spektaklio „Dainuojantys Bossa Novos vandenys“ repeticijų ir spektaklio premjeros, papasakojo apie įspūdingą laisvalaikį, atliko Bossa Novos kūrinį „Mas Que Nada“, įtraukė visus stovyklos dalyvius į anglų, portugalų kalbų mokymosi užduotis ir išmokė atlikti Joao Gilberto dainą „Bim Bom“. Visi stovyklos dalyviai už aktyvų įsitraukimą buvo pavaišinti saldainiais „Bim Bom“ .

Taigi, visi išgirdo puikius pasakojimus, kaip muzika vienija visus, ne tik čia, bet ir kituose pasaulio kraštuose. Tai meno sritis, kuriai nebūtina mokėti svetimos kalbos, ji suteikia galimybę visiems susivienyti ir pajusti bendrumą bei meilę muzikai.

Kaip ir buvo paminėta, V vaikų ir jaunimo festivalio „Muzika kviečia kiekvieną“ kūrybinė stovykla prasidėjo su trenksmu. Stovyklautojų laukia dar ne viena nuotykių ir įspūdžių pilna diena vis sužinant kažką naujo ir smagiai bei turiningai praleidžiant laiką.

Mokytojos Živilė Viliutė ir Regina Baronienė

Projektų pristatymas "Muzika kviečia kiekvieną" stovyklos dalyviams 2022.08.23


Pirmoji stovyklos diena.
Apsigyvenimas. Susipažinimas. Lietus. Nerimas dėl stovyklos  atidarymo kiemelyje. Pragiedruliai. Mokytojų grilyje iškeptos dešrelės. Savanorių papuošti stalai. Kriaušės, sunokintos mokyklos kiemelyje augančio medžio. Nuskintos absolventų. Jauku.

Birželio 23 d. savo mokyklos bendruomenei  detaliai pristatėme žinias gautas Erasmus+ kursuose: švietimo sistemų Suomijoje ir Estijoje geriausius pavyzdžius ir šių šalių lyginamąją analizę. Pasidalinome savo įspūdžiais iš aplankytų mokyklų ir jose stebėtų pamokų patirtimi. Supažindinome kolegas su šių mokyklų ugdymo planais, pasiekimų lygiais ir mokymo metodais. Džiugu, jog galėjome pademonstruoti ir video medžiagą apie Suomijos ir Estijos   švietimo sistemų išskirtinumus ir unikalumus.

Dėkojame kolegoms už kantrybę ir aktyvų dalyvavimą diskusijoje. 

Renata Krikščiūnaitė – Barcevičienė ir Gitana Motiejaitė

Projektas " Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje". Kursai, organizuojami DOREA Erasmus + KA 1
"Emotional Intelligence" Barselonoje.
Kursus baigėme...rėplomis. Mat trenerė (taip vadinama kursų vadovė) Alba paprašė savo patirtį kursuose ir Barselonoje nupiešti kaip upę. Manau, įžvelgsite A. Gaudi įtaką mūsų darbuose. Visos 14 dalyvių, peržengusios per upę, buvo apdovanotos pažymėjimais.
Laima Sugintienė

Gegužės 5 d. J. Karoso muzikos mokykloje vyko atvira pamoka su aštuntos klasės mokiniais " Solfedžio ir emocinis intelektas". Šio renginio metu vyko diskusija apie solfedžio dalyko aktualijas, apie emocijų vaidmenį muzikoje.Laima Sugintienė