Šiemet pradedamas įgyvendinti 2 metų trukmės Erasmus+ projektas „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje“. Šio projekto pagrindinis tikslas – suteikti konservatorijos darbuotojams naujų žinių ir įgūdžių tam, kad jie pagerintų savo kompetencijas, kurias naudos kasdieninėje veikloje, darbe su mokiniais, bei dalinsis gerąja patirtimi su kolegomis (rengs „apskrito stalo“ diskusijas, „blitz“ apklausas, atviras/meistriškumo pamokas/seminarus, kvalifikacinius kursus tiek šalies, tiek kitų šalių pedagogams, tarptautinius projektus/renginius).

Suplanuotuose mobilumuose dalyvaus 5 administracijos darbuotojai ir 8 įvairių bendrojo lavinimo dalykų mokytojai (matematikos, informacinių technologijų, biologijos, istorijos, anglų kalbos, gimtosios kalbos ir kt.), kurie lankysis kursuose ir stebėjimo vizituose, organizuojamuose įvairiose Europos šalyse (Suomijoje, Italijoje, Graikijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje). Juose projekto dalyviai tobulins vadovavimo kompetencijas, gilins įvairias inovatyvias žinias, gerins anglų kalbą, tobulins vadybinius bei organizacinius gebėjimus, personalo bendruomeniškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo bei komandinio darbo įgūdžius, sistemins gautą medžiagą bei ją viešins, gerins šiuolaikinių IT išmanymą ir kt.

Esame numatę, kad prie projekto veiklų įgyvendinimo aktyviai prisidės visa mokyklos bendruomenė (mokiniai, jų tėvai, mokyklos administracija, techninis personalas, kiti, mobilumuose nedalyvausiantys mokytojai).

Projekto pasėkoje tikimės patobulėjusios mobilumo dalyvių darbo kokybės, ypač organizuojant ugdymo procesą, pamokinę bei neformaliąją veiklas. Taip pat tikimės padidėjusios mokinių motyvacijos, įdomesnio popamokinio darbo, užmegsime naujus tarptautinius ryšius, organizuosime nacionalinius ir tarptautinius projektus, įgysime šiuolaikiškų žinių bei vykdysime sklaidą šalies pedagogams.

Manome, kad dėl šio projekto mūsų mokykla taps patrauklesnė gabiems muzikai vaikams, kolektyvas įgis didesnio pasitikėjimo įgyvendinant tarptautinius projektus, įstaiga turės aukštesnės kvalifikacijos pedagogus, taikančius inovatyvius europietiškus mokymo metodus pirmiausia bendrojo ugdymo pamokose.

Loreta Valuckienė