METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO NUOSTATAI (71.8KB) 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos nuostatai (3.90 MB) 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos organizacinė struktūra (322 KB)

 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos darbo tvarkos taisyklės (281 KB)

 Darbo apmokėjimo sistema. (6.5 MB)

 Skyrių vedėjų ir darbuotojų veiklos vertinimo aprašas (57 KB)

 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas (297 KB)

 Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022 (129 KB) 

 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarkos aprašo tvirtinimo (315 KB)

 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos turto ir lėšų naudojimo tvarka (398 KB)

  Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas (75.5 KB)

 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas (277 KB)

 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas (233 KB)


 Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021 m. (164 KB)

 VK analizės rezultatai 2021 (574 KB)

 2021 m. Vidaus_kontroles_vertinimas.pdf (425 KB)


 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas (298 KB)

 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokytojų pareigybių aprašymai (826 KB)

 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (189 KB)

 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (117 KB)

 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas (191 KB)

 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos vadovėlių priėmimo ir išdavimo tvarkos aprašas (47 KB)

 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos muzikos instrumentų išdavimo ir grąžinimo tvarkos aprašas (81 KB)

 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokinių išvykų, ekskursijų, turistinių žygių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (132 KB)

 Koncertinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (38 KB) 


 Mokinių elgesio taisyklės (58 KB)

 Mokymo sutartis pagrindiniam ugdymui (65 KB)

 Mokymo sutartis viduriniam ugdymui (65 KB)

 Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo konservatorijoje tvarkos aprašas (143 KB)

 Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (74 KB)

 Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas (63 KB)

 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokinių pamokų nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (256 KB)

 Mokinių skatinimo, drausminimo bei priemonių poveikio taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas (108 KB)

 Konservatorijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas (37 KB)

 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (43 KB)

 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių aprašas (35 KB)

 Mokytojo keitimo tvarkos aprašas (32 KB)

Mokinių pamokų nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (291 KB)